top of page

Teenused

Teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab  sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Isikliku abistaja teenus on raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes oma puude tõttu vajab tegevustes füüsilist kõrvalabi.

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel lapse  perekonnas hooldaja toimetulekut või töötamist.

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 

Professionaalne ja usaldusväärne raamatupidamis- ja finantsteenus on toeks juhile organisatsiooni tegevusega alustamisel ja arendamisel.

Leinanõustamine on mõeldud toetamaks inimesi, kes on kogenud oma elus kaotust ning tunnevad, et vajavad abi kogetuga toimetulekuks ning eluga edasiminekuks.

Võlanõustamine on sotsiaalvaldkonda kuuluv kompleksne teenus, mis lähtub iga abivajaja personaalsetest vajadustest. Tegemist on nõustava teenusega, materiaalset abi ei anta.

Perelepitusteenus on professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas.

 

bottom of page